TERMES i CONDICIONS APP COMPARTIM

1. Termes i condicions d’us:

Aquests Termes i Condicions d’ús regulen les regles a què està subjecta la utilització de l’APP COMPARTIM (d’ara endavant, l’APP), que es pot donar d’alta i utilitzar des del domini https://compartim.glideapp.io/.

El registre per a la utilització de l’APP atribueix la condició d’ALUMNAT a qui ho faci com a persona que busca coneixement i alhora proposi continguts per els altres companys relacionats amb el currículum del cicle formatiu IFE (Itinetari Formatiu Específic) impulsat per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o PERSONAL DOCENT a qui ho faci com a persona que actua com a professor/a referent de l’ALUMNAT del cicle IFE del pròpi institut per tal de supervisar i guiar a l’ALUMNAT en el bon ús de l’APP. El seu registre implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest document i de la Política de Privadesa i l’Avís Legal d’aquesta pàgina Web. L’usuari (sigui alumnat o personal docent) que es registri hauria de llegir aquestes condicions cada vegada que utilitzi l’APP, ja que podrien ser modificades d’ara endavant.

2. Usuaris autoritzats

Els Usuaris (tant alumnat com personal docent) podran accedir a la descàrrega i ús de l’APP fent el registre corresponent i aportant la informació necessària per fer-ho sempre i quan la direcció del seu institut hagi signat contracte previ de serveis amb l’empresa myCarenet (empresa proveïdora del software i manteniment dels serveis informàtics) i formin part del llistat emès per el propi institut com a usuaris autoritzats.

3. Càrrecs:

Els centres educatius seran els responsables del pagament de tots els costos o despeses associats al registre de l’APP COMPARTIM. El cost consistirà en una quota única d’alta del servei per al conjunt de l’institut i de una quota mensual per cada un dels usuaris que actuïn en rol d’ALUMNAT. Aquests imports seran satisfets per el centre educatiu per transferència a l’empresa proveïdora myCarenet en els termes que s’especifiquen en el contracte de serveis i segons les tarifes vigents.

Els primers vuit usuaris en rol de PERSONAL DOCENT estaran exempts de pagament. Si algun institut vol registrar personal docent addicional tindrà un cost extra mensual per cada un que excedeixi els vuit primers equivalent a la quota mensual d’ALUMNAT.

4. Estadístiques anònimes:

myCarenet es reserva el dret a fer un seguiment de la teva activitat a l’APP amb finalitats pedagògiques de forma anònima. Per a més informació aquí podeu veure la nostra política de cookies.

5. Protecció de la teva informació personal:

Volem ajudar-te a dur a terme tots els passos necessaris per protegir la teva privadesa i informació. Per conèixer quin tipus d’informació recopilem i les mesures que prenem per protegir la teva informació personal en l’APP COMPARTIM, pots consultar la nostra política de privacitat.

6. Alteració del contingut:

Queda prohibit alterar o modificar cap part de l’estructura de l’APP , eludir, desactivar o manipular de qualsevol altra forma (o tractar d’eludir, desactivar o manipular) les funcions de seguretat o altres funcions del programa i utilitzar l’APP o els seus continguts per a una finalitat comercial, publicitària o fraudulenta. Queda prohibit l’ús de l’APP amb la finalitat de lesionar la dignitat, béns, drets o interessos de myCarenet, dels usuaris de l’APP COMPARTIM o de tercers. Queda igualment prohibit fer qualsevol altre ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de myCarenet o de tercers.

7. Propietat intel·lectual i industrial:

L’APP i els seus continguts (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de myCarenet, no adquirint el Usuari cap dret sobre ells pel simple ús de l’APP. L’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament,transformar o modificar l’APP o els seus continguts, llevat dels casos contemplats a la llei o expressament autoritzats per MYCARENET, S.L. o pel titular dels drets esmentats.
  2. Reproduir o copiar per a ús privat l’APP o els seus continguts, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això en comporti la reproducció.
  3. Extreure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants de l’APP.

Els continguts generats i publicats per el propi ALUMNAT seran propietat intel·lectual del mateix però autoritzarà l’ús i la seva publicació a l’APP COMPARTIM de manera indefinida independentment de la seva situació dins l’APP. Amb tot, l’usuari podrà demanar la seva eliminació de tots o una part d’aquests continguts dirigint un correu a info@mycarenet.es exposant la seva petició explícita.

8. Llicència d’ús:

Amb subjecció a les condicions establertes a l’apartat anterior, myCarenet concedeix a l’Usuari una llicència d’ús de l’APP, no exclusiva, versió gratuïta o de pagament, per a ús personal, circumscrita al territori nacional mentre el seu institut el mantingui en el llistat d’usuaris autoritzats. Aquesta llicència es concedeix també en els mateixos termes pel que fa a les actualitzacions i millores que es realitzessin a l’aplicació. Aquestes llicències d’ús podran ser revocades per myCarenet unilateralment en qualsevol moment, mitjançant la mera notificació a l’usuari. El prestador és l’únic propietari de l’aplicació programari.

Aquesta llicència és només una cessió d’ús realitzada sense exclusivitat, que habilita per a l’ús de l’aplicació sense cap limitació territorial, que té una durada indefinida, mentre cap de les parts decideixi revocar els drets i que únicament permet l’ús i l’execució de l’aplicació de forma en línia i exclusivament a través del lloc web (aquestes condicions poden variar en funció de les característiques concretes de l’aplicació en línia).

En cap moment el prestador atorga dret de propietat sobre el programari, sinó que cedeix el dret d’ús del mateix en les condicions descrites en aquesta llicència, no entenent-se en cap cas que s’habiliti per a la reproducció i difusió pública, cessió, venda, lloguer o préstec, comprometent-se a no cedir-ne l’ús parcial o total de cap manera, així com a no divulgar, publicar, ni posar de cap altra manera a disposició d’altres parts.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, tots els logotips, noms comercials, continguts sonors, audiovisuals, senyals i signes, inclosos en l’aplicació, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus respectius amos, per la qual cosa queda terminantment prohibit que l’usuari del programari pugui des compilar, reproduir, copiar, modificar o manipular de cap altra manera qualsevol dels continguts de l’aplicació, totalment o en part, així com modificar-lo, ja sigui en la seva aparença externa com en el seu funcionament operatiu .

9. Virus i malware

Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. En aquest sentit, myCarenet no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’ús de l’APP. Igualment, myCarenet no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin l’origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

10. Modificació de condicions d’ús

Previ avís i sense que això suposi cap obligació per l’usuari, myCarenet podrà modificar aquestes condicions d’ús en qualsevol moment. Si l’usuari continua utilitzant l’aplicació una vegada avisada i realitzada qualsevol modificació en aquestes condicions d’ús, aquesta utilització continuada constituirà l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes modificacions. Si no s’accepten aquestes condicions d’ús ni quedar-hi subjecte, no heu d’utilitzar l’aplicació ni descarregar o utilitzar qualsevol programari relacionat.

L’ús que fa l’usuari de l’aplicació queda sota la seva única responsabilitat. Així doncs, myCarenet no té cap responsabilitat per l’eliminació o la incapacitat d’emmagatzemar o transmetre qualsevol contingut o altra informació mantinguda o transmesa per l’aplicació. En aquest sentit, myCarenet no es responsabilitza dels danys a tercers conseqüència d’un mal ús de l’usuari pugui fer de l’APP de manera intencionada o involuntària.

Per altra banda, myCarenet no es fa responsable de la precisió o la fiabilitat de qualsevol informació o consell transmesos a través de l’aplicació i pot, en qualsevol moment, limitar o interrompre el seu ús a la seva única discreció si myCarenet interpreta mala fe, mala praxis o incompliment dels presents termes i condicions per part de l’usuari. Fins al màxim que permet la llei, en cap cas no serem responsables per qualsevol pèrdua o dany relacionats.

11. Compromís:

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de l’APP, de conformitat amb la Llei, amb aquests Termes i Condicions d’ús i amb els altres reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables. L’usuari respondrà davant de myCarenet i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar per incompliment d’aquestes obligacions.

L’usuari es fa plenament responsable de la veracitat, la licitud i l’exactitud de les dades personals aportades i es compromet a informar de qualsevol canvi que es produeixi respecte de la informació subministrada, perquè myCarenet disposi en tot moment d’informació permanentment actualitzada.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a myCarenet o a qualsevol tercer a causa de l’aportació de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En tot cas, la Companyia es reserva el dret a excloure dels serveis registrats tot Usuari/Suport sobre el qual se sospiti que hagi facilitat dades falses o voluntàriament incorrectes.

L’usuari no compartirà ni revelarà dades personals de tercers i, si per qualsevol motiu així fos, haurà d’haver-los informat prèviament i obtingut el seu consentiment respecte dels extrems exposats en aquesta Política de Privadesa.

12. Consentiment i obligacions:

12.1 Referides a l’ALUMNAT:

L’ALUMNAT es compromet a utilitzar l’APP amb la finalitat per la que ha estat dissenyada, és a dir, afavorir i consolidar els aprenentatges de continguts relacionats amb el currículum de l’IFE mitjançant l’intercanvi de coneixement entre el mateix alumnat de diferents instituts.

L’ALUMNAT es compromet a tenir un tracte respectuós en el llenguatge o qualsevol altra forma d’expressió tant en la generació i publicació de continguts com en la eventual interacció amb altres alumnes que pogués iniciar-se des de l’APP.

L’ALUMNAT és conscient que quan publica continguts a l’APP on apareixin textos, veu o imatge propis aquests seran llegits, vistos o escoltats per altres alumnes o personal docent d’altres instituts registrats a l’APP COMPARTIM.

L’ALUMNAT autoritza expressament a myCarenet a mantenir publicats els continguts que generi amb finalitats pedagògiques, fins i tot en el cas que l’alumne en qüestió ja no estigui registrat a l’APP.

Així mateix, l’ALUMNAT autoritza myCarenet a compartir imatges, captures de pantalla o fragments de vídeos publicats a l’APP COMPARTIM a la seva web, mitjans de comunicació o xarxes socials per tal de comunicar i difondre el projecte.

12.2 Referides al PERSONAL DOCENT:

El PERSONAL DOCENT serà el responsable de formar i guiar a l’ALUMNAT en la utilització correcta de l’APP tant pel que fa a les funcions de consulta, generació de contingut o interacció entre els participants.

El PERSONAL DOCENT es compromet a revisar i corregir els continguts proposats per el propi ALUMNAT abans de publicar-lo perquè sigui visible a la APP per tothom. La correcció tindrà en compte que els continguts siguin veraços, formalment correctes i que la imatge l’ALUMNAT quedi presentada de manera digne.

Alhora informarà de qualsevol anomalia o mala pràctica detectada dins l’APP per preservar el bon funcionament col·lectiu. En primera instància ho farà dirigint-se als propis companys referents de l’institut d’on es detecti l’incidència i en segon terme a l’administrador de l’APP a través del correu info@mycarenet.es.

13. Liquidació i pagament de serveis:

Els pagaments corresponents per els serveis informàtics prestats per myCarenet seran satisfets mensualment per transferència bancària per part de cada un dels instituts adscrits i registrats a l’APP. Els imports seran proporcionals al nombre d’ALUMNAT que cada centre registri. El primer mes caldrà també pagar una quota d’alta única per l’institut. Per major comoditat, els instituts es podran acollir a descomptes proporcionals si fan un pagament per períodes llargs de 6 i 12 mesos. S’aplicaran els preus segons l’actualització de les tarifes vigents en cada moment.

L’institut, al seu torn, podrà repercutir si ho vol total o parcialment el cost del servei a l’usuari o al familiar del mateix sense que myCarenet s’hi oposi.

14. Baixa

Els Usuaris (ALUMNAT o PERSONAL DOCENT) poden sol·licitar la baixa en qualsevol moment a través de l’aplicació. Això comporta la cancel·lació del compte i la impossibilitat d’accés a l’aplicació. A menys que es demani de manera explícita la seva eliminació, els continguts generats per l’ALUMNAT que es dóna de baixa, seguiran publicats de manera indefinida per tal d’afavorir els aprenentatges d’ALUMNAT que es registrarà en un futur. En relació amb les dades es mantindran bloquejats el temps legalment establert i se seguirà la política de privadesa indicada.

Per altra banda, myCarenet es reserva el dret de donar de baixa unilateralment qualsevol usuari que incompleixi els termes i condicions exposats en el present document.

15. Fur

Aquests Termes i Condicions d’ús es regeixen íntegrament per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte relatiu a la seva interpretació o aplicació, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya).