POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’APP COMPARTIM

Data darrera actualització: 15/01/2023

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), MYCARENET, S.L. informa els usuaris de l’aplicació COMPARTIM (d’ara endavant, l’Aplicació o APP), sobre el tractament de les dades personals, que voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

MYCARENET, S.L., amb CIF B42975078 i domicili a efectes de notificacions a: C/ Major Sant Pere 43, 3er, 08222, Terrassa, Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 47697, Foli, 5, Secció General de Societats, Full B-559698, inscripció 1a (d’ara endavant, el Responsable del Tractament), és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels usuaris, sigui ALUMNAT o PERSONAL DOCENT.

2. INFORMACIÓ QUE RECOLLIM I FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES:

2.1 . Les dades per procedir al registre, accés i ús posterior de l’Aplicació

L’usuari haurà de facilitar de manera voluntària, algunes dades de caràcter personal:

 • Dades bàsiques (nom, cognom, email, telèfon (opcional), imatge) i dades de característiques personals (sexe, edat),
 • dades relatives als seus estudis (curs, especialitat, institut, docents de referència)
 • dades sobre circumstàncies socials com aficions o hobbyes (opcional)
 • dades bàsiques de contacte amb els seus familiars de referència (opcional) y
 • geolocalizació (la vostra ubicació serà registrada per MYCARENET, SL quan l’usuari activi expressament aquesta funció dins l’APP).

De forma opcional, l’usuari podrà compartir continguts elaborats per ell mateix on hi surtin registrada la seva veu, imatge o text. Aquests continguts seran visibles per tot el personal docent registrat a l’APP i l’alumnat que l’autor determini en el moment de la seva publicació (grup classe, grup institut o tothom registrat a l’APP COMPARTIM).

Si decidiu registrar-vos amb el vostre compte de Google, les vostres dades es podran recuperar des del prestador indicat. En fer clic a Inicia sessió amb Google, accepta que aquests últims ens comuniquin les dades necessàries per registrar-se.

MYCARENET només compartirà la informació personal facilitada per els usuaris amb altres usuaris de l’APP en les següents circumstàncies:

 • Informació facilitada per l’alumnat amb el personal docent de referència del seu institut.
 • Informació facilitada per els usuaris (sigui alumnat o personal docent) quan aquest ho autoritzi expressament per mitjà dels mecanismes previstos dins l’APP. L’usuari podrà establir per qui seran visibles aquestes dades: El grup classe, el grup institut o tothom registrat a l’APP COMPARTIM.

2.2 Finalitat i tractament de les dades

Totes les dades personals seran incorporades a suports automatitzats titularitat de MYCARENET, S.L. comptant amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell òptim de seguretat. La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i, si escau, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de:

 • Fer possible l’alta i registre de l’usuari
 • garantir el funcionament correcte de l’APP
 • mantenir la relació entre usuaris que, voluntàriament, vulguin entrar en contacte dins l’APP
 • per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei
 • enviar notificacions i novetats que es produeixin dins l’APP COMPARTIM

2.3 Tractament de les imatges:

Per a l’ús de les fotografies o vídeos de qualsevol Usuari se sol·licitarà prèviament el consentiment mitjançant la signatura dels formularis realitzats. No obstant això, el titular pot exercir els drets, sempre amb el requeriment formal previ per escrit, indicant la negativa a l’ús de la imatge.

3. LEGITIMACIÓ:

El tractament de les dades de l’Usuari es realitza en base al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’Usuari, posat a la seva disposició mitjançant aquesta política de privadesa, que haurà d’acceptar a través d’una clara acció afirmativa, marcant la casella corresponent. En cas que l’usuari no faciliti a MYCARENET, S.L. les seves dades, o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible procedir a l’ús de l’Aplicació. Aquesta base jurídica legitima el tractament de les dades. Prèviament a la sol·licitud de registre a l’Aplicació, es posaran a disposició de l’Usuari els termes i les condicions que regeixen aquesta Aplicació.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Les dades personals proporcionades per l’Usuari es conservaran als sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, i sempre que no sol·liciti la supressió. Per tal de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.

5. DESTINATARIS:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a MYCARENET, SL, excepte per obligació legal o, en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de l’Usuari. Així mateix, MYCARENET utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les vostres dades.

Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes galetes sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( » Google » ), als seus servidors dels Estats Units.

6. RETENCIÓ DE DADES:

MYCARENET, S.L. informa a l’Usuari que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals i sota el màxim respecte a aquesta.

7. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ:

El Responsable del Tractament adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels Usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis facilitats o prestats a través de l’Aplicació, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’Usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’Usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.

8. DRETS DELS USUARIS:

MYCARENET, S.L. informa a l’Usuari que teniu a la vostra disposició els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podreu exercir mitjançant petició adreçada al correu electrònic: rgpd@mycarenet.es. Així mateix, l’Usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

9. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA:

En aplicació de la LSSI (Llei de serveis de la societat de la informació), MYCARENET, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En cas que l’Usuari vulgui donar-se de baixa a l’hora de rebre les comunicacions esmentades, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per e-mail al correu electrònic: rgpd@mycarenet.es

10. PUBLICACIÓ DE IMATGES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MYCARENET:

Prèvia acceptació dels termes i condicions de l’APP COMPARTIM per part de l’Usuari, MYCARENET podrà utilitzar imatges, captures de pantalla, textos o fragments de vídeos dels continguts publicats per l’Usuari, destinats a tots els membre de l’APP COMPARTIM, per elaborar i publicar continguts als seus mitjans de comunicació amb la finalitat de divulgar i donar a conèixer l’APP COMPARTIM, les seves funcions i valors a altres persones o entitats que els pugés ser d’ajuda o interès.